Privacy statement

PRIVACYVERKLARING VAN ADVALOR HOLDING B.V.

AdValor Holding B.V., gevestigd aan Hertogenlaan 50, 3905HK te Veenendaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle opdrachten die AdValor Holding B.V., danwel een van haar werkmaatschappijen AdValor Privacy Solutions B.V. of AdValor Mergers & Acquisitions B.V. (hierna gezamenlijk te noemen "AdValor").

Contactgegevens en postadres:

AdValor Holding B.V.

t.a.v. Privacy contactpersoon

Hertogenlaan 50

3905 HK te Veenendaal

 1. +31348500100
 2. contact@advalor.nl
 3. www.advalor.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

AdValor verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@advalor.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

AdValor verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Verwerking op deze wijze is noodzakelijk voor het rechtmatige belang van AdValor om een contract met u te kunnen uitvoeren.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren. Verwerking op deze wijze is noodzakelijk voor het rechtmatige belang van AdValor om een contract met u te kunnen uitvoeren.
 • AdValor analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren. Verwerking op deze wijze is noodzakelijk voor het rechtmatige belang van AdValor om u en andere klanten betere producten en diensten te kunnen aanbieden.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. Verwerking op deze wijze is noodzakelijk voor het rechtmatige belang van AdValor om u en andere klanten betere producten en diensten te kunnen aanbieden.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

AdValor neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van AdValor) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

AdValor bewaart uw Persoonsgegevens zolang als nodig is of toegestaan is in het licht van de doeleinden waarvoor ze werden verkregen en zoals uiteengezet in deze privacyverklaring.  De criteria, die zijn gebruikt om onze bewaartermijnen te bepalen, omvatten: (i) de periode gedurende welke we een lopende relatie met u hebben en de site aan u ter beschikking stellen; (ii) of er sprake is van een wettelijke plicht waaraan wij onderworpen zijn; of (iii) of retentie wenselijk is in het licht van onze juridische positie (bijvoorbeeld in verband met de handhaving van de gebruiksvoorwaarden van de site, toepasselijke beperkingsregels, rechtszaken of juridisch onderzoek).

 

Delen van persoonsgegevens met derden

AdValor verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. AdValor blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Gegevensverwerking binnen en buiten de EU en EER

Tenzij anders vermeld, worden uw persoonsgegevens binnen in de Europese Unie bewaard en verwerkt. Voor het gebruik van (internationale) clouddiensten zoals google wordt gebruik gemaakt van de door verwerker opgestelde verwerkersovereenkomsten.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

AdValor gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door AdValor en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contact@advalor.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

AdValor wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

AdValor neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met via contact@advalor.nl

 

Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 25 mei 2018.