Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN LEGAL CONSULTANCY, DIENSTVERLENING EN TOOLING

Deze Algemene Voorwaarden Legal Consultancy en Dienstverlening (hierna: de Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op alle opdrachten die AdValor Holding B.V., danwel een van haar werkmaatschappijen AdValor Privacy Solutions B.V. of AdValor Mergers & Acquisitions B.V. (hierna gezamenlijk te noemen "AdValor ") uitvoert voor haar klant (hierna "Opdrachtgever"). AdValor en Opdrachtgever worden hierna gezamenlijk ook genoemd: “Partijen”.

Artikel 1    Algemene bepalingen

 1. AdValor brengt offertes uit en sluit overeenkomsten inzake het verrichten van diensten op interim- danwel projectbasis, alleen op basis van deze Algemene Voorwaarden. Afwijkingen of aanvullingen van dit uitgangspunt zijn alleen mogelijk indien AdValor daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk mee heeft ingestemd.
 2. Tenzij de offerte uitdrukkelijk een geldigheidsduur vermeldt, is een offerte van AdValor geheel vrijblijvend en komt een AdValor bindende overeenkomst pas tot stand na een schriftelijke bevestiging harerzijds van een order of orderbevestiging van Opdrachtgever.
 3. De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen en bedingen zijn de enige tussen partijen geldende afspraken, tenzij dit expliciet schriftelijk anders is overeengekomen. Eventueel door Opdrachtgever aangehaalde voorwaarden zijn niet van toepassing.

Artikel 2    Onderwerp van de Overeenkomst

 1. AdValor zal bij Opdrachtgever werkzaamheden uitvoeren op basis van een inspanningsverplichting.
 2. In de offerte en eventueel een projectbeschrijving wordt het onderwerp van de overeenkomst nader omschreven.

Artikel 3    Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de door ADVALOR uitgebrachte offerte en start op de datum genoemd in die offerte. Op het moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen, vervallen eerder gemaakte afspraken, welke op de onderhavige dienstverlening betrekking hebbend.
 2. Totstandkoming van een overeenkomst heeft uitdrukkelijk niet tot gevolg dat een arbeidsovereenkomst tot stand komt. AdValor c.q. de consultant werken zelfstandig en niet onder gezag van de Opdrachtgever.

Artikel 4    Duur / beëindiging / ontbinding van de Overeenkomst

 1. De dienstverlening zal aanvangen op het in de offerte genoemde moment en na ondertekening van de overeenkomst.
 2. Beëindiging van de overeenkomst dient schriftelijk te geschieden minimaal 30 dagen voor het verstrijken van de tussen partijen overeengekomen vaste periode. Bij niet tijdige opzegging wordt de opdracht volledig afgerond. Ingeval van voortijdige opzegging dient de wederpartij hiervan schriftelijk uiterlijk één maand voor het verstrijken van de overeenkomst op de hoogte te worden gesteld.
 3. Elk der partijen is, in aanvulling op de gronden vermeld in de wet waarop ontbinding mogelijk is, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden c.q. te beëindigen, indien de wederpartij:
  • surséance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend;
  • in staat van faillissement is verklaard of een faillissementsaanvraag heeft ingediend;
  • in liquidatie treedt of haar onderneming staakt;
  • niet in staat zal zijn aan de overeengekomen verplichtingen te voldoen. Partijen zijn in zo'n geval niet gehouden tot het vergoeden van eventuele directe- noch gevolgschade die de wederpartij heeft geleden.
 1. Indien een partij (mogelijk) tekort komt in de nakoming van de verplichting zal de andere partij een ingebrekestelling sturen met daarin een redelijke termijn. Ingebrekestelling vindt plaats door middel van een aangetekend schrijven. De termijn waarin de ingebrekestelling teniet kan worden gedaan zal tenminste een week bedragen.

Artikel 5    Verlenging van de overeenkomst

Indien AdValor het nodig acht kan hij Opdrachtgever verzoeken deze overeenkomst te verlengen. Een verzoek tot verlenging dient uiterlijk twee weken voor het verstrijken van de geldigheidsduur schriftelijk aan Opdrachtgever kenbaar te zijn gemaakt. Partijen treden daarna in overleg.

Artikel 6    Gevolgen van beëindiging

Indien de overeenkomst wordt beëindigd op grond van een reden die Opdrachtgever is toe te rekenen, heeft AdValor het recht alle tijdens de looptijd van de overeenkomst aantoonbaar gemaakte kosten, ook die welke nog niet aan Opdrachtgever in rekening waren gebracht, met onmiddellijke ingang te vorderen.

Artikel 7    Vergoedingen en Betaling

 1. (De consultant van) AdValor verricht zijn werkzaamheden tegen het in de offerte genoemde uurtarief.
 2. Alle vergoedingen zijn exclusief verblijfkosten en kosten voor buitenlandse reizen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 3. Alle vergoedingen die Opdrachtgever aan AdValor verschuldigd is, worden verhoogd met de verschuldigde wettelijke belastingen en heffingen.
 4. Voor zover de Opdrachtgever aan AdValor niet een machtiging tot automatische incasso heeft verstrekt op basis waarvan AdValor de betaling verkrijgt, dient betaling te geschieden op een door AdValor aangegeven bank- of girorekening, op de wijze en binnen de termijn als vermeld op de factuur. Indien geen termijn op de factuur is vermeld, zal een betalingstermijn van 14 dagen gelden.
 5. Indien Opdrachtgever een factuur betwist dient hij dit, uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum, schriftelijk kenbaar te maken aan AdValor. Betwisting leidt niet tot opschorting van de betalingsverplichting.
 6. Als moment van betaling geldt het moment, dat de betaling door AdValor is ontvangen. Indien de Opdrachtgever niet binnen de gestelde betalingstermijn heeft betaald, deelt AdValor hem dit schriftelijk mede en stelt daarbij een nadere termijn van betaling vast. De termijn zal in elk geval 7 werkdagen omvatten vanaf de dag dat een herinnering is verzonden. Is ook binnen de nader gestelde termijn niet betaald, dan is de Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

Artikel 8    Verplichtingen AdValor /Consultant

 1. De consultant verplicht zich een zodanige inspanning te leveren dat de juiste acties en initiatieven worden uitgevoerd om te komen tot een zo optimaal advies ten behoeve van de doelstelling van de klant zoals geformuleerd in de offerte en/of projectbeschrijving. Indien de consultant constateert dat zijn advies niet binnen de overeengekomen termijn kan worden opgeleverd zal hij Opdrachtgever hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte stellen. Partijen komen alsdan een nieuwe termijn overeen waarbinnen het gevraagde advies dient te worden opgeleverd.
 2. AdValor garandeert dat de juiste kennis voor de gevraagde opdracht aanwezig is en staat er voor in dat de ten behoeve van Opdrachtgever werkzame consultant ervaren is op het gebied van Legal Consultancy.
 3. Gedurende de gehele looptijd van het project is de consultant van ADVALOR beschikbaar voor het project. Bij ziekte of overmacht zal hij/zij, indien nodig en mogelijk, worden waargenomen door een gelijkwaardige consultant. Indien dat van toepassing is, wordt vervanging tijdens een eventuele vakantieperiode vastgelegd in de overeenkomst.
 4. Indien de consultant langdurig arbeidsongeschikt wordt of niet blijkt te voldoen aan de redelijkerwijs gestelde eisen van Opdrachtgever, zal AdValor Opdrachtgever hiervan direct op de hoogte stellen. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde een regeling te treffen over de voortzetting van de overeenkomst.

Artikel 9    Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Van Opdrachtgever wordt verwacht dat hij de randvoorwaarden schept om de opdracht tot een goed einde te brengen o.a. door relevante informatie te verstrekken, toegang te verlenen tot relevante informatie en er voor te zorgen dat medewerkers medewerking verlenen, beschikbaar zijn voor interviews, workshops en dergelijke.
 2. Opdrachtgever draagt zorg voor de uitvoering van haar werkzaamheden zoals vermeld in de projectbeschrijving.
 3. In de Projectbeschrijving wordt de contactpersoon van Opdrachtgever benoemd.

Artikel 10 Huisvesting, toegangsverlening

 1. Indien van toepassing en voor zover nodig stelt Opdrachtgever voor de duur van de Overeenkomst een werkplek aan de consultant ter beschikking voorzien van de benodigde middelen, nader omschreven in de Projectbeschrijving.

Artikel 11 Intellectuele eigendomsrechten

 1. De intellectuele eigendomsrechten van alle door AdValor bij de werkzaamheden opgestelde stukken, rapporten en adviezen, alsmede daarvan afgeleide producten, berusten bij AdValor. Opdrachtgever verkrijgt een niet-exclusief gebruiksrecht om de gegevens te gebruiken beperkt tot het doel waarvoor de gegevens zijn verleend.
 2. AdValor zal Opdrachtgever vrijwaren tegen aanspraken van derden ter zake van inbreuk op Nederlandse intellectuele eigendomsrechten, mits Opdrachtgever AdValor de mogelijkheid geeft alsnog op een correcte wijze te presteren, en de zaak met de betreffende derde af te handelen.
 3. Onverminderd het voorgaande lid is AdValor niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit enige inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 12 Exclusiviteit

Partijen ontlenen aan elkaar geen verdere rechten dan als vermeld in deze Algemene voorwaarden.

Artikel 13 Geheimhouding

 1. AdValor en Opdrachtgever zullen te allen tijde geheimhouding betrachten van alle gegevens en informatie die zij omtrent elkaars bedrijf en bedrijfsprocessen en in het kader van deze Overeenkomst hebben uitgewisseld/ zullen uitwisselen en waarvan in redelijkheid kan worden aangenomen, dat die gegevens en informatie van vertrouwelijke aard zijn. Partijen zullen de informatie alleen gebruiken voor het doel waarvoor deze is verstrekt.
 2. De in het voorgaande lid beschreven geheimhoudingsverplichting zullen Partijen eveneens opleggen aan hun betrokken medewerkers en partners.
 3. De geheimhoudingsverplichting blijft nog een jaar na beëindiging of afloop van deze Overeenkomst van kracht.

Artikel 14 Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. AdValor is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die door een aan haar toerekenbaar onrechtmatig handelen of nalaten of een aan haar toerekenbare tekortkoming zijn ontstaan:
  • schade aan zaken;
  • schade als gevolg van dood of letsel.
 1. In geval van aansprakelijkheid van AdValor is haar maximale vergoedingsplicht beperkt tot directe schade een bedrag ter hoogte van de waarde van de betreffende opdracht (maar in ieder geval nooit hoger dan maximaal EUR 50.000,-- per gebeurtenis) of de hoogte van de vergoeding die vanwege haar beroeps- en of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. AdValor heeft derhalve een dergelijke verzekering afgesloten. De aansprakelijkheid voor indirecte en/of gevolgschade is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Opdrachtgever zal AdValor vrijwaren tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade die is ontstaan door het verkeerd dan wel niet toepassen van de adviezen en resultaten of producten op grond van de overeenkomst.
 3. Ingeval van een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) zijn partijen niet aansprakelijk. Daarvan is in ieder geval sprake in de volgende gevallen: oorlog of een daarop gelijkende omstandigheid; mobilisatie; oproer; sabotage; brand; blikseminslag; im- of explosie dan wel uitstroming van gevaarlijke gassen of stoffen; natuurrampen; extreme weersomstandigheden; staking, ziekte van personeel, bezetting; boycot of blokkade; maatregelen van de binnen- of buitenlandse overheid, uitval van elektriciteit- en communicatielijnen.

Artikel 15 Privacywetgeving

 1. Partijen zullen zich houden aan de voorschriften van de toepasselijke wetgeving, in het bijzondere aan de van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (2016/679). Indien door AdValor persoonsgegevens worden verwerkt zal zij dat altijd doen binnen het kader van haar eigen privacybeleid en -verklaring.

Artikel 16 Toepasselijk recht

 1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen trachten een geschil onderling in der minne te schikken. Partijen kunnen tevens overeenkomen dat een geschil wordt beslecht door middel van een vorm van alternatieve geschillenbeslechting.
 3. Indien een partij een geschil wenst voor te leggen aan de rechter, zal hij dit doen aan de bevoegde burgerlijke rechter te Utrecht.

Artikel 17 Slotbepaling

 1. Wijzigingen van deze overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk overeengekomen worden.
 2. Alle schriftelijke en mondelinge afspraken die tot heden tussen partijen bestonden komen hiermee uitdrukkelijk te vervallen.
 3. Overdracht van de rechten en de plichten uit de Overeenkomst aan een derde partij kan uitsluitend met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de wederpartij.

AANVULLENDE VOORWAARDEN SOFTWARE DIENSTEN EN TOOLING

Indien tevens softwareproducten, databases, toolkits en/of andere tooling wordt geleverd, als product of als een dienst (SaaS), hierna genoemd “Tooling”, dan zijn alle bovenstaande bepalingen van toepassing alsmede de hiernavolgende bepalingen.

Artikel 1    Gebruiksrecht

 1. Indien dit is overeengekomen in de aanbieding of overeenkomst, verleent AdValor aan de Opdrachtgever een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet sub-licentieerbare licentie tot het gebruiken van de Tooling ten behoeve van haar interne organisatie. Opdrachtgever staat er voor in dat haar medewerkers de voorwaarden en bepalingen van de Algemene voorwaarden en onderliggende overeenkomst zullen nakomen als waren zij partij bij de onderhavige Overeenkomst. In het bijzonder zal Opdrachtgever de (onderdelen van) Tooling niet kopiëren, commercieel verhandelen en verder distribueren ofwel commercieel vermarkten. De eindresultaten die worden bereikt met behulp van de tooling zullen alleen voor de eigen organisatie worden gebruikt.

Artikel 2    Aanvulling Aansprakelijkheidsbepaling

 1. Hoewel bij de productie en distributie van de Tooling door AdValor uiterste zorg is nagestreefd, kunnen fouten en onvolledigheden niet geheel worden uitgesloten. AdValor is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, welke is ontstaan door of welke verband houdt met het gebruik, toepassing van, danwel onjuistheden in, door of namens AdValor uitgebrachte en geleverde Tooling. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van AdValor ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen, alsmede wettelijke aansprakelijkheid voor schade als gevolg opzet en/of grove schuld van AdValor.
 2. Indien op enig tijdstip met betrekking tot de Tooling een inbreuk op rechten wordt gesteld, of indien dit naar de mening van AdValor waarschijnlijk zal gaan gebeuren kan AdValor naar eigen keuze en op eigen kosten en uitsluitend (i) voor Opdrachtgever het recht verkrijgen de betreffende publicatie te blijven gebruiken (ii) de publicatie of enig deel daarvan aanpassen of vervangen zodat dergelijke gestelde inbreuken voorkomen kunnen worden, of (iii) de Opdrachtgever de licentievergoeding van de betreffende publicatie, terugbetalen. AdValor is niet aansprakelijk voor enige schade jegens Opdrachtgever, indien de Opdrachtgever weigert met een van de voorstaande mogelijkheden akkoord te gaan.

Versie 31 maart 2018  -  © AdValor Holding B.V.