Disclaimer

DISCLAIMER - VRIJWARING

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze website en de daarin opgenomen gegevens, kunnen AdValor Holding B.V. en haar dochterondernemingen AdValor Privacy Solutions BV en AdValor Mergers & Acquisitions B.V. (hierna tezamen aangeduid als: "AdValor") niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. AdValor kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd en garandeert dat dan ook uitdrukkelijk niet. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden ”AS IS” zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

AdValor aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. AdValor heeft het recht om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Het is mogelijk dat u een aantal links aantreft naar andere websites. AdValor is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer en algemene voorwaarden, indien aanwezig,

AUTEURSRECHTEN

Alle auteursrechten en alle andere intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van deze website berusten bij AdValor, zowel ten aanzien van de inhoud als de onderliggende technieken, het compileren van gegevens op de website en de volgorde, volgorde en de samenstelling van deze website. Alle rechten op de inhoud die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden. AdValor is een gedeponeerd handelsmerk van AdValor Holding B.V.

PRIVACY

AdValor is erg gesteld op de bescherming van uw persoonsgegevens. Lees daartoe ons PRIVACY STATEMENT.